TOPlist

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Ing. Vojtěch Lečbych - IVL

1. Základní ustanovení
1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují dodací podmínky v oblasti prodeje zboží mezi společností Ing. Vojtěch Lečbych - IVL (dále jen prodávající) a obchodními partnery (dále jen kupující).

 

2. Ceny
2.1. Ceny za zboží jsou kupujícímu předloženy formou jednotlivých nabídek popřípadě formou ceníku pro určitý soubor produktů. Ceny produktů jsou platné od 1.ledna 2018, pokud není uvedeno jinak.

 

3. Objednávky
3.1. Prodávající přijímá objednávky v písemné formě. Kupující může zaslat písemnou objednávku elektronickou formou na adresu: ivlecbych@seznam.cz.

3.2. Každá objednávka musí obsahovat minimálně následující údaje:

 

U právnických osob:
• obchodní jméno kupujícího zapsané v obchodním rejstříku či v živnostenském listu
• fakturační adresa kupujícího, pokud není shodná s adresou sídla firmy dle obchodního rejstříku

• IČO a DIČ kupujícího
• název požadovaného zboží
• požadované množství zboží
• požadovaný dodací termín
• jméno oprávněného zástupce kupujícího
• kontaktní telefon, popř. jméno kontaktní osoby
 

U fyzických osob:
• Celé jméno kupujícího
• fakturační adresa kupujícího, pokud není shodná s adresou dodací
• název požadovaného zboží
• požadované množství zboží
• požadovaný dodací termín
• jméno oprávněného zástupce kupujícího
• kontaktní telefon, popř. jméno kontaktní osoby
 

V případě že objednávka nebude obsahovat výše uvedené údaje, prodávající si vyhrazuje právo takto zaslanou objednávku vrátit kupujícímu k doplnění chybějících údajů.
 

3.3. Elektronická forma objednávky a elektronická forma potvrzení objednávky jsou rovnocenné písemné formě těchto úkonů a mají pro obě strany tutéž závaznost.

3.4. ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

Každou objednávku můžete do 24 hodin zrušit a to telefonicky, či e-mailem a to bez udání důvodu. Stačí uvést jméno, e-mail a popis objednaného zboží či služby.

 
4. Dodávka zboží a dodací termín
4.1. Pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou jinak, dodací termín je stanoven na 5 kalendářních dnů. V případě jiného termínu dodání musí prodávající informovat kupujícího.

4.2. Dodací termín je vždy stanoven v objednávce.

4.3. Kupující se zavazuje na základě předchozí zaslané objednávky vyzvednout zboží maximálně do pěti (5) kalendářních dnů od požadovaného data dodání na objednávce. Pokud se požadovaná lhůta na objednávce liší od potvrzeného data dodání ze strany prodávajícího, běží tato lhůta pro vyzvednutí zboží od data potvrzeného prodávajícím. V případě překročení této lhůty si prodávající vyhrazuje právo vyúčtovat kupujícímu sankční poplatek za nevyzvednutou dodávku ve výši 100,- Kč za jeden (1) pracovní den.

4.4. V případě že kupující si zajišťuje vyzvednutí zboží pomocí vlastního dopravce, předá prodávající zboží v příslušném termínu tomuto dopravci. Náklady na dopravu a riziko ztráty nebo poškození nese kupující.


5. Platební podmínky
5.1. Prodávající je oprávněn požadovat na každém nově zaregistrovaném kupujícím  platbu dobírkou  pro první tři (3) objednávky.

5.2. V ostatních případech je splatnost faktur stanovena na čtrnáct (14) dní od převzetí zboží kupujícím, pokud není stanoveno jinak. Pokud není uvedeno jinak.

5.3. Kupující je povinen uhradit kupní cenu zboží na účet prodávajícího ve stanovené lhůtě. Prodlení kupujícího v placení pohledávek vůči prodávajícímu za předchozí uskutečněné dodávky se považuje za podstatné porušení vzájemných obchodních vztahů. V tomto případě nemusí prodávající dodržet dohodnutou dobu plnění až do okamžiku splacení všech pohledávek kupujícího prodávajícímu. Tím nejsou dotčeny možnosti dalších sankčních opatření.

5.4. Platba je provedena dnem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

5.5. V případě prodlení kupujícího s platbou za zboží dodané prodávajícím si prodávající vyhrazuje právo účtovat kupujícímu penále za neuhrazenou platbu ve výši 0,3% z nezaplacené částky za každý den prodlení. Tímto se nevylučuje povinnost kupujícího dle Obch. zák. § 447 tj. úplné zaplacení kupní ceny.

 

6. Vlastnické právo ke zboží a nebezpečí škody na něm
6.1. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího úplným zaplacením kupní ceny na účet prodávajícího nebo při hotovostní platbě při převzetí zboží.

6.2. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího dnem převzetí zboží ze strany kupujícího nebo jím stanoveného dopravce.

 

7. Záruka a reklamace
7.1. Prodávající poskytuje na jím dodávané zboží záruku dvanáct (12) měsíců ode dne dodání.

7.2. Prodávající během trvání záruční doby opraví nebo nahradí vadnou část zboží dodaného kupujícímu za předpokladu, že zboží bylo použito ve shodě a bez překročení mezních parametrů dodávaného zboží a jen pokud je vada zaviněna prokazatelně chybou materiálu nebo jeho výrobním provedením. Všechny části které by byly takto vyměněny se vrací prodávajícímu.

7.3. Kupující je povinen vady na zboží v záruční době oznámit prodávajícímu písemně bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V oznámení o výskytu takové vady je povinen vadu popsat, předložit fotodokumentaci, popřípadě další materiály a předložit kopii dodacího listu na základě kterého bylo kupujícímu zboží předáno.

7.4. Prodávající ve lhůtě 30 dní od písemného oznámení kupujícího o vzniklé vadě na zboží posoudí oprávněnost takovéto reklamace a tuto vadu opraví popřípadě nahradí vadné zboží za zboží nové, pokud je reklamace ze strany kupujícího oprávněná.

7.5. U zjevných vad nebo množstevních rozdílů je kupující povinen uplatnit případnou reklamaci ihned při převzetí zboží ve skladu prodávajícího kupujícím nebo popřípadě jím stanoveným dopravcem.

7.6. Místem uplatnění reklamace je provozovna prodávajícího.

7.7. Prodávající nenese odpovědnost za případné vady vzniklé během dopravy zboží dopravcem určeným kupujícím.

7.8. Záruka se nevztahuje na:

a) vady vzniklé běžným používáním

b) nesprávným použitím výrobku

c) nesprávným skladováním

 

7.9. Postup při reklamaci

1) informujte nás o reklamaci telefonicky, e-mailem, či písemně
2) zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši adresu
3) do zásilky uveďte důvod reklamace, vaši adresu
4) doklad o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží naší firmou. V případě delších reklamací, Vás budeme neprodleně informovat o stavu reklamace.

 

8. Odstoupení od kupní smlouvy

8.1. Kupující může bez udání důvodu, do 14 dnů od převzetí zboží, odstoupit od kupní smlouvy.

 

9. Vyšší moc 
9.1. Pokud nastanou u prodávajícího nepředvídatelné okolnosti, které nelze odvrátit, jako jsou například živelné události, politická a ekonomická opatření státu, nebo stávka, prodlužuje se automaticky dodací termín o dobu trvání této překážky. Odpovědnost za škodu nese prodávající pouze pokud neuvědomí o této překážce kupujícího bez zbytečného odkladu poté, kdy se o ní dozvěděl.

 

10. Příslušnost práva a řešení sporů 
10.1. Interpretace a dodržování těchto podmínek se řídí právem České republiky.

10.2. V případě že se strany vzájemně nedohodnou na smírném řešení případných sporů, bude případný spor postoupen ke konečnému a závaznému rozhodnutí arbitrážnímu soudu České hospodářské a zemědělské komory.

 

11. Platnost Všeobecných obchodních podmínek

11.1.  Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1. února 2012.

 

S pozdravem a přáním hezkého dne

Ing. Vojtěch Lečbych

Ve Zlíně 1.4.2021

Aktualizováno

Ve Zlíně  1.4.2021


Aktualizováno:

30.11.2023

 

KONTAKTY:

 

IČO:60560908
DIČ:CZ5602130809 

 

Ředitel
Ing. Vojtěch Lečbych

GSM: 602 781 706

 

Obchodní asistentka

Lenka Jurčíková

GSM: 606 929 181

 

Kontakt do kanceláře

TEL.: 577 523 563

e-mail: ivlecbych@seznam.cz

 

ADRESY:

Sídlo provozovny:

Ing. Vojtěch Lečbych

Malotova 5264

Areál Svit Zlín

113. budova

1. patro

760 01 ZLÍN

 

Sidlo společnosti:

Ing. Vojtěch Lečbych - IVL

U Hřiště 457
760 01 ZLÍN

 

ALRIVA s.r.o.

IČO:29007356

DIČ:CZ29007356